Gala Voluntariatului

sigla pe alb

Regulamentul oficial al competiției

Articolul 1    Organizatorul și Regulamentul Oficial al Evenimentului

Evenimentul organizat de Asociația ONedu, denumită în cele ce urmează Organizația, Organizatorul sau Comunitatea ONedu România, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul social în Galați, str. Basarabiei, nr. 150, jud. Galați, reprezentată legal prin directorul executiv Cosmin Andrei este dedicată comunității naționale de voluntariat. Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfășurarea competiției inițiate de Organizator și se adresează unei anumite categorii de participanți, reprezentând o serie de reguli ce trebuie respectat în cadrul evenimentului.

Evenimentul se va derula conform prezentului regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”), obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derulării Evenimentului, dar nu înainte de anunța publicul cu privire la aceste modificări, prin intermediul unui comentariu la postarea evenimentului/ pe site-ul evenimentului.

Pentru aducerea la cunoștința publicului, Regulamentul este întocmit și este disponibil, în orice moment și în mod gratuit, oricărei persoane interesante, prin accesarea site-ului https://gala.ivoluntar.org.

Organizatorii își rezervă dreptul față de participanți, de a folosi în materialele de promovare ale evenimentului: numele participanților, informații din formularele de înscriere, fotografii sau alte materiale legate de proiectele lor. Propunerile protejate prin patente sau copyright sunt în continuare aflate sub incidența legii dreptului de autor. Organizatorii nu au obligația de a proteja confidențialitatea informațiilor conținute în formularele de înscriere, cu excepția datelor de contact. Organizația își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, cu o notificare prealabilă de 10 zile.

Articolul 2     Teritoriul și durata de desfășurare a evenimentului

Evenimentul este organizat și se desfășoară în București, în incita unei locații anunțate ulterior prin intermediul site-ului evenimentului, la data și ora comunicate ulterior de Organizator. Numărul de participanți total și locurile disponibile se vor comunica de către Organizator ulterior.

Articolul 3     Beneficiarii competiției

Beneficiarii competiției „Gala Voluntariatului din România” sunt voluntarii finaliști, conform jurizării/ votului publicului, nominalizați anterior de către persoanele juridice conform regulamentului, cât și organizații non-guvernamentale sau grupuri informale, conform prevederilor regulamentului. Numărul total de beneficiari este de 11 persoane fizice și juridice.

Articolul 4     Categoriile competiției

Educaționaltoate peroanele fizice care s-au implicat în mod voluntar, în condițiile Legii 78/2014, în activități educaționale desfășurate de organizații non-guvernamentale și instituții publice.

Tineret – toate peroanele fizice care s-au implicat în mod voluntar, în condițiile Legii 78/2014, în activități de tineret desfășurate de organizații non-guvernamentale și instituții publice.

Social și umanitar – toate peroanele fizice care s-au implicat în mod voluntar, în condițiile Legii 78/2014, în activități cu scop umanitar/social desfășurate de organizații non-guvernamentale și instituții publice.

Protecția drepturilor omului și activism civic – toate peroanele fizice care s-au implicat în mod voluntar, în condițiile Legii 78/2014, în activități cu scopul de a proteja drepturile omului/ de a milita pentru îmbunătățirea calității vieții, educației, etc., desfășurate de organizații non-guvernamentale și instituții publice.

Organizația anului – toate persoanele juridice private fără scop patrimonial, apolitice și areligioase, și toate grupurile informale alcătuite din minim trei persoane fizice cu vârsta minimă de 15 ani.

Voluntarul anului – toate persoanele fizice nominalizate la cel puțin una dintre categoriile din cadrul competiției, cu cele mai multe voturi pe platforma de vot a competiției.

Articolul 5     Nominalizările

Nominalizările se fac exclusiv prin platforma online: www.gala.ivoluntar.org, gestionată de Comunitatea ONedu România. Acestea se fac doar până la data menționată pe website, ora 23:59:59, orice nominalizare după această dată și oră fiind considerat nulă. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada de nominalizare din motive diverse, nefiind obligat să anunțe în prealabil.

Participanții au dreptul la consiliere din partea organizatorului în privința celor mai potrivite secțiuni în care pot înscrie voluntarii sau alte organizații. Organizatorul și juriul își rezervă dreptul de a reîncadra voluntarul înscris, în cazul în care secțiunea propusă de organizație nu este cea potrivită. În cazul în care nu se poate reîncadra voluntarul în altă secțiune, iar Organizatorul/ Juriul poate aduce dovezi în susținerea motivelor pentru care secțiunea în care este încadrat voluntarul nu este una potrivită, Organizatorul poate considera nulă aplicația.

La solicitarea organizatorului, participanții trebuie să poată prezenta acte oficiale sau alte dovezi care să demonstreze afirmațiile din formularul de participare (fișe de pontaj, contract de voluntariat, etc. – doar cu acordul voluntarului). Lipsa prezentării sau în situația în care se găsesc neconcordanțe, organizatorul își rezervă dreptul de a exclude nominalizarea.

Acceptarea/aprobarea înscrierii unui proiect în competiție, după completarea online a formularului de înscriere, va fi confirmată de către Organizator prin trimiterea unui mesaj electronic de validare (e-mail) atât către persoana nominalizată, cât și către persoana nominalizatoare, înaintea începerii procesului de jurizare și vot online.

Nominalizările efectuate în număr repetat sau din partea mai multor organizații se cumulează per categorie și se evaluează ca o singură nominalizare.

Nominalizările se fac la una din categoriile competiției doar de către:

 1. organizații non-guvernamentale, care îndeplinesc următoarele criterii:
  1. sunt apolitice și areligioase;
  2. sunt non-profit;
 • au minim jumătate de an de când sunt înființate.
 1. instituții publice care lucrează cu voluntari

Nominalizările efectuate de către persoanele fizice vor veni ca o propunere, urmând ca Organizatorul să transmită un e-mail către organizația de care voluntarul aparține pentru a-i propune să realizeze o nominalizare.

Toate persoanele fizice nominalizate trebuie să aibă vârsta minimă de 15 ani. Această limită de vârstă este stabilită prin corelarea cu reglementările din Codul Muncii, care stipulează că la vârsta de 15 ani o persoana fizică poate încheia un „contract de muncă, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.” (Codul Muncii, Articolul 13).

Numărul maxim de ore de voluntariat efectuate de un voluntar nominalizat nu poate depăși 1600 de ore în perioada 1 sept. 2021 – 1 sept. 2022 (conform următorului principiu de calcul 6 ore/ zi lucrătoare * 22 de zile lucrătoare/ lună * 12 luni). Comisia de selecție poate accepta o nominalizare cu un număr mai mare de ore, lăsând la latitudinea juraților decizia privind valoarea de adevăr a numărului de ore. Comisia de selecție va menționa posibilitatea de falsitate a numărului de ore.

Sunt eligibile doar persoanele fizice care au activat în baza legii 78/2014 în perioada 1 septembrie 2021 – 1 septembrie 2022, având rezultate cuantificabile și demonstrabile.

NU sunt eligibile, cu risc de nulitate:

 • Nominalizările făcute de persoane fizice, persoanele juridice care nu sunt non-profit, apolitice și non-religioase;
 • Voluntarii care au apartenență politică;
 • Aplicațiile depuse de organizații care au fost implicate în scandaluri publice și care au încălcat legea statului român;
 • Organizațiile finanțate de un cult religios sau un partid politic;
 • Nominalizările făcute de grupurile informale, cu excepția categoriei „Organizația anului”;
 • Nominalizările incomplete;
 • Persoanele nominalizate care nu au minim 15 ani împliniți anterior datei de 1 august 2022.
 

Conflictul de interese este definit în situația în care o organizație, care are în board, în echipa de conducere sau a fost înființată de către un membru al juriului, înscrie în concurs un voluntar la una din secțiunile jurizate direct de membru respectiv. Totodată, conflictul de interese apare și în situația în care un membru al juriului se cunoaște personal cu nominalizatul respectiv, având relații familiale, sociale sau profesionale, iar jurizarea se face direct de membrul juriului în cauză. În situația în care apare conflictul de interese, membrul juriului nu va avea drept de a juriza aplicația respectivă. În situația în care la mai mult de 3 persoane din juriu apare conflictul de interese concomitent, organizatorul poate selecta alte persoane pentru a juriza.

Aplicațiile care se dovedesc a fi realizate împotriva dorinței voluntarului nominalizat, vor fi considerate nule, în urma unei cereri depuse de acesta la secretariat@onedu.ro, conform prezentului regulament.

Articolul 6     Comisia de selecție și juriul

Comisia de selecție are rolul de a studia nominalizările realizate, fiind parte integrată din procesul de jurizare. Comisia de selecție este alcătuită din: 1-2 reprezentanți ai Organizatorului și 1-2 persoane independente de Organizator, reprezentanți ai societății civile, sectorului non-guvernamental, manageri din diverse domenii de activitate, jurnaliști, profesori, etc.

Comisia de selecție are rolul de decide nulitatea nominalizărilor invalide și de a selecta 50 de aplicații pe fiecare categorie. Comisia poate selecta, în situații excepționale, mai mult de 50 de aplicații dacă consideră că mai multe aplicații merită să treacă în etapa de jurizare, dar nu mai mult de 70 de aplicații. Membrii Comisiei de selecție vor fi publici pe platforma competiției, Președintele comisiei fiind cel care centralizează toate jurizările făcute de fiecare membru în parte, membrii comisiei neavând dreptul de a comunica între ei despre jurizare.

Comunicarea privind jurizarea între membrii comisiei duce la excluderea respectivilor membri și nulitatea jurizării acestora. Comisia de selecție este cea abilitată să solicite informații suplimentare privind voluntarul, fără a se limita la rapoarte de activitate.

Proiectele vor fi jurizate de reprezentanți ai societății civile și a sectorului non-guvernamental gălățean, manageri din diverse domenii de activitate, jurnaliști, profesori, bloggeri, etc. Juriul va fi făcut public pe platforma competiției.

Aplicațiile depuse până în data limită, conform calendarului afișat, urmează să intre în cadrul preselecției. Semifinaliștii (aplicațiile selectate de comisia de selecție) vor intra în competiția finală. Punctajul acordat de juriu se va încadra pe o scală de la 1 la 5, pe fiecare criteriu. Nota finală va fi media aritmetică a notelor obținute la fiecare criteriu.

 • RELEVANȚĂ: gradul în care activitatea voluntarului a răspuns unor nevoi din cadrul domeniului de activitate, cât și răspunsurile găsite la nevoile identificate de către voluntar. Totodată, numărul de ore desfășurat de voluntar este important în cadrul acestei secțiuni.
 • EFICACITATE: gradul în care voluntarul și-a atins obiectivele în cadrul proiectelor. Acestea și activitățile voluntarului trebuie să fie SMART (Specific, Măsurabil, Accesibil, Relevant, încadrat în Timp), atinse și îndeplinite.
 • COERENȚĂ: coerența aplicației și detalierea activităților desfășurate de voluntar.
 • IMPACT: rezultatele voluntarului, schimbările generate pe termen mediu sau lung, efectele pozitive pe care le-a adus. Ce schimbări au fost generate de activitățile voluntarului, ce este diferit ca urmare a implicării voluntarului.

Juriul va respecta borderourile de jurizare și le va transmite completate în format electronic organizatorului. Acesta este abilitat să calculeze punctajul final prin media aritmetică al notelor acordate de fiecare jurat per nominalizare.

Membrilor juriului le este interzis să discute din momentul începerii jurizării și până la data evenimentului despre jurizare, nominalizări și punctaje acordate. Încălcarea acestui principiu duce la excluderea membrilor juriului în cauză și nulitatea jurizării efectuate de aceștia.

În situația apariției unei egalități de punctaj între două sau mai multe persoane, se va face o medie a punctajului acordat de comisia de selecție și, apoi, se va face media dintre punctajul acordat de comisia de selecție și juriu. – Adăugat la 1.11.2022

Articolul 7     Votul online

Votul online se va realiza pe platforma www.gala.ivoluntar.org, printr-un sistem securizat, care să permită votarea o singură dată. Organizatorul va folosi conectarea prin intermediul conturilor Google pentru a limita votul publicului. În etapa de vot intră doar primii zece nominalizați per categorie din clasamentul galei, conform jurizării, cu excepția categoriei Organizația anului.

Votul se face conform calendarului publicat pe platforma evenimentului.

În cazul în care există suspiciuni asupra sistemului de vot, organizatorul poate renunța la categoria „Voluntarul anului” desemnat de public.

 

Articolul 8     Documente justificative

Atenție! Acestea pot fi solicitate, nu sunt necesare în momentul nominalizării.

 1. Categoriile Educațional, Tineret, Sănătate, Social și Umanitar și Protecția drepturilor omului și activism civic
 • Fișa de post a voluntarului nominalizat;
 • Fotografii relevante din activități diferite;
 • Unul din următoarele: raport de activitate, fișă de pontaj, copie după caietul de voluntariat sau orice alt document justificativ, din care să reiasă numărul de ore de voluntariat menționat în aplicație;
 • Apariții media despre activitățile în care a fost implicat.
 1. Categoria Organizația Anului
 • O listă cu voluntarii care formează echipa nominalizată;
 • Instrumentele de lucru pe care le folosiți în lucrul cu voluntarii;
 • Fotografii relevante din activități diferite;
 • Rapoarte de activitate ale organizației;
 • Apariții media ale organizației.

Articolul 9     Premiul Galantom (adăugat la data de 11 noiembrie 2022, ora 10:30)

Anul acesta, cu ocazia Anului European al Tineretului, Comunitatea ONedu România acordă în colaborare cu Asociația One Kind premiul Galantom celui mai tânăr fundraiser de pe platforma galantom.ro. Asociația One Kind, administratorul legal al platformei galantom.ro are rolul de a transmite nominalizări către Comunitatea ONedu România ca organizația să acorde în timpul Galei Voluntariatului din România.